020 8590 2245

Ms J පෙළ Hamill (ප්රධාන ගුරුවරයා)
45-65 මොරේගේ පටුමග, නිව්බරි පාර්ක්
Ilford, IG2 FP7

ප්රාථමික ආන්තරික

 

ආන්තරික

Key Dates

 

 • ගිම්හාන කාලීන 2018 OPHS Staff visit Primary Schools
 • 21st June 2018 - Y6 දෙමාපියන් සන්ධ්යා
 • 5ජූලි මස 2018 - Y6 ෙපේරණ දිනය
 • 4සැප්තැම්බර් වන 2018 – Y7 First Day
 • 1වන නොවැම්බර් 2018 - Y7 Information Evening
 • 2දෙවන මැයි 2019 - Y7 Parents Evening

 

 

The transition from Primary school into Secondary school is extremely important here at Oaks Park High School. We believe it is a fundamental aspect of the development of successful, independent and enthusiastic learners. The happiness of our students and their academic progress is of paramount importance and we pay particular attention to how students settle into Oaks Park life during the transition period in Year 7 and through to Year 8.

 

We work collaboratively with local feeder primary schools to support students from Year 6 through to their arrival in Year 7. We are a fully inclusive comprehensive school and provide additional transition support for students who we feel would benefit from an enhanced transition programme. You will be contacted directly if your child is on the enhanced transition programme as it may involve extra meetings to help identify the need and discuss the most appropriate support and student and parent workshops after school and/or during the Summer holidays.

 

Students are inducted through a very structured programme. They will carry out a ‘fun’ orienteering exercise to learn their way around the school grounds. They will have taster lessons of the subjects they have not had much experience of at Primary school. Students will have their form tutor room and a designated playground as their base for the first few weeks and will have their lunchtime set at different times to the older students.

The curriculum offered is broad, balanced and challenging and is taught in a number of interactive and engaging styles. It is underpinned by our robust assessment, recording and reporting policy. We also run extensive programmes for Gifted and Talented students, Study Support Sessions and offer Homework Clubs.

We value our partnership approach to transition with both students and parents, as it allows students to settle into school life quickly and make excellent progress from the start. We have set up a Transition Team, including the Assistant Head Teacher responsible for KS3 Progress and Primary Transition, the Head of Year 7, the Pastoral Assistant, the SENCO, Lead Teaching Assistants, the EAL Team Leader and Link Teachers for the Core Subjects. The SENCO attends the Redbridge Primary and Secondary School SENCO meetings to ensure we are fully aware of students’ needs prior to their start.

During the Summer term, we organise for the ‘transition team’ to visit the primary schools, meet the students and their current class teacher to help ease any worries or concerns that the students or Year 6 teachers may have during this transition period. All students will attend the ෙපේරණ දින which allows students to experience sample lessons and fun activities, designed to build self-confidence and familiarise themselves with Oaks Park High School.

We value the importance of including parents and carers as much as possible in their child’s transition to Oaks Park High School. Parents are invited to the school in the Summer term of Year 6 for the Y6 Parent’s Evening. This gives parents a further opportunity to look around the school, meet the staff and discuss any concerns that they may have before their child starts in Year 7.

In the Autumn term of Year 7 parents are invited to an Information evening, this provides another opportunity for parents to discuss the transition period and raise any concerns that they have.

Y6 දෙමාපියන් තොරතුරු සන්ධ්යා

 

දිනය: Thursday 21st June 2018

කාල: 7 ට

Location: School Hall

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:

 1. Only ‘parents’ are to attend due to limited space in the school hall.
 2. There is no parking on the school site.

What to bring along:

 

 • ADMISSION FORM (4 sided document) completed and signed if you have not returned to the School office previously.
 • MUSIC INSTRUMENT LESSON FORM, if applicable.

 

On the Evening

There will be a short presentation designed for Parent/Carers ONLY which outlines everything you need to know to ensure your child has a smooth transition into Secondary School. There will also be an opportunity to meet with some key staff.

 

You will also be sent out information on the Cashless Catering and Payment System we use, alongside a ‘BIOMETRIC PERMISSION FORM’ and a ‘NETWORK AND INTERNET AGREEMENT FORM’ කිරීමට complete and sign to return to the School office or via your child on the Y6 Induction Day on 5th July 2018.

 

We look forward to meeting you.

 

මහත්මිය ඇය

සහකාර Headteacher

KS3 Progress and Primary Transition

Y6 ෙපේරණ දිනය

දිනය: Thursday 5th July 2018.

Timings: ගන්නයි 8.45am
ට පිටත්වන 2.45ට


Location: FRONT GATE – Oaks Lane හෝ BACK GATE – Perrymans Farm Road
තිර ඡායාරූපය 2017-05-08 හිදී 09.50.55 තිර ඡායාරූපය 2017-05-08 හිදී 09.51.02
දිවා ආහාරය: Provided by the school (Vegetarian option available).

Snack: සෞඛ්ය සම්පන්න, ෙකටි හෝ ජලය ඇති ඔබේ දරුවා ලබා දෙන්න (සුදුසු පරිදි) for break time.

Clothing: සැප පහසු ඇඳුම් පැලදුම් කිරීමට - appropriate for school.

Format of the day.

Students will engage in fun team building activities, orienteering exercises, meet the tutor and take part in some lessons.
Children should be collected at the appropriate gate at the end of the day (2:45 ට).

දිනය: 4සැප්තැම්බර් වන 2018.

කාල: 8:15am.

Location: School Hall.

Because we know that this can be a worry for some of you, students from the rest of the school do not start until the following day. This allows you to have the school to yourself and hopefully by the time the other year groups arrive you will have settled in and familiarised yourself with your surroundings.

When you arrive you should make your way to the school site via either the front gate or the back gate. A member of staff will direct you to the appropriate area within the school where you will meet up with old friends and make new acquaintances.

Your first day at school will begin with an assembly, where you will meet the rest of the year group and a number of key staff.

Following the assembly, your Form Tutor will take you to your new form room, where for some of the day you will be involved in a range of activities. These will include playing games to help you find your way round the school and getting to know your new classmates.

The day may also include one or two lessons, where you can meet some of your teachers and make a start on your school work.


 

Equipment:

ALL STUDENTS ARE EXPECTED TO BE SUITABLY EQUIPPED FOR THEIR WORKING DAY.

Basic equipment includes a pencil case with pens, pencils, rubbers, rulers, sharpeners and colouring pencils – no felt tips, please. Certain subject areas will make their own specialist requests for items such as dictionaries, calculators etc.

 

Calculators
The Maths department encourages all students to purchase a scientific calculator. We recommend the CASIO FX83ES as this is the most useful model for Years 7-11. It is available from the school office at the start of term, or alternatively can be purchased elsewhere in advance.

 

Dictionaries
Once you know which foreign language you will be studying, you will need your own language dictionary.

 


 

වර්ෂය 7 TEAM BUILDING

The programme for the first couple of days in school will include a number of team building activities.

This will provide you with the opportunity to meet up with old and new faces from Year 7 and some of the older year groups.

Key dates:

 • ගිම්හාන කාලීන 2018 OPHS Staff visit Primary Schools
 • 21වන ජූනි මස 2018 – Y6 දෙමාපියන් සන්ධ්යා
 • 5වන ජූලි 2018 – Y6 ෙපේරණ දිනය
 • 4වන සැප්තැම්බර් 2018 – Y7 First Day
 • 1වන නොවැම්බර් 2018 – Y7 Information Evening
 • 2වන මැයි 2019 – Y7 Parents Evening

© 2015 මොරේගේ පාර්ක් උසස් | ගූගල් | වෙබ් අඩවිය විසින් ඩිජිටල් FL1